Algemene voorwaarden


Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd door Tekstbureau No Nonsense.
Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.

Tekstbureau No Nonsense zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren.
Alle diensten van Tekstbureau No Nonsense worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
Tekstbureau No Nonsense spant zich er naar behoren voor in overeengekomen termijnen zoveel
mogelijk in acht te nemen.
De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen termijn brengt Tekstbureau No Nonsense
niet in verzuim. In alle gevallen, derhalve ook indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste
termijn zijn overeengekomen, komt Tekstbureau No Nonsense wegens tijdsoverschrijding eerst in
verzuim nadat de klant haar schriftelijk in gebreke heeft gesteld.

Tekstbureau No Nonsense is niet gebonden aan al dan niet uiterste (leverings)termijnen die vanwege buiten
haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan,
niet meer gehaald kunnen worden. Evenmin is Tekstbureau No Nonsense gebonden aan een al dan niet
uiterste leveringstermijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de
overeenkomst (meerwerk) zijn overeengekomen.

Alle opdrachten zullen op uurbasis tegen de gebruikelijke uurtarieven (vermeerderd met 19% BTW)
worden uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De betalingstermijn voor facturen is
veertien dagen na dagtekening van de factuur. Eventuele klachten over de factuur of de werkzaamheden
kunnen binnen dertig dagen na dagtekening van de desbetreffende factuur schriftelijk aan Tekstbureau No Nonsense
kenbaar worden gemaakt, bij gebreke waarvan de klant wordt geacht de juistheid en verschuldigdheid
van de factuur te erkennen. De klant is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling.

De totale aansprakelijkheid van Tekstbureau No Nonsense wegens toerekenbare tekortkoming in de
nakoming van de overeenkomsten uit hoofde van ontbinding van de overeenkomst, is beperkt
tot vergoeding van directe schade tot maximaal 50% van het bedrag van de voor die overeenkomst
bedongen prijs (excl. BTW).
Aansprakelijkheid van Tekstbureau No Nonsense voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst,
gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van aanspraken
van afnemers van de klant, is uitgesloten.

De aansprakelijkheid van Tekstbureau No Nonsense wegens toerekenbare tekortkoming in
de nakoming van een overeenkomst en ontbinding van de overeenkomst ontstaat in alle gevallen
slechts indien de klant Tekstbureau No Nonsense onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt,
waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Tekstbureau No Nonsense
ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen.

Tekstbureau No Nonsense zal bij de inschakeling van derden niet aansprakelijk zijn voor fouten
of tekortkomingen van deze derden, tenzij bij de keus van de derden niet zorgvuldig is gehandeld
door Tekstbureau No Nonsense.
Alle aanspraken van klanten en derden vervallen, indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn
ingediend bij Tekstbureau No Nonsense binnen drie maanden nadat de klant respectievelijk de derde
bekend was, of redelijkerwijze kon zijn, met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert.

De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet
of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht
openbaarmaking van die gegevens gebiedt.

Op de rechtsverhouding tussen de klanten en Tekstbureau No Nonsense is alleen Nederlands
recht van toepassing. Alle geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in Zutphen.